Silke van Arum, foto Goedele Monnens

MOVISIES Magazine
Visie

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Hoge verwachtingen van rol wijkteams bij huiselijk geweld

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de Hervormingsagenda Jeugd leunen zwaar op wijkteams. Terwijl voor de aanpak van huiselijk geweld specifieke expertise nodig is. We blijven meer verwachten van wijkteams, terwijl ze nu al vastlopen, constateert Silke van Arum (Movisie).

Joseph is als vluchteling naar Nederland gekomen en bij zijn zus en gezin ingetrokken. Hij heeft veel meegemaakt en is meerdere keren slachtoffer geweest van ernstig geweld. De situatie in het gezin is gespannen. Joseph heeft regelmatig last van woede-uitbarstingen. Op die momenten is hij niet voor rede vatbaar is. Hij schreeuwt, scheldt zijn zus de huid vol en gooit met spullen. Zowel het gezin als Joseph lijden hieronder.

Joseph zondert zich steeds meer af en vermijdt contact. De kinderen zijn gespannen, kunnen zich slechter concentreren en zijn vaak moe. School gaat daarom in gesprek met de ouders. 

Bodemeisen voor veiligheid

Via de Ouder- en Kindadviseur van school komt de casus bij het wijkteam terecht. Het wijkteam pakt de casus op en gaat in gesprek met zowel het gezin als met Joseph om uit te vragen wat er feitelijk gebeurt. Er wordt een melding gemaakt bij Veilig Thuis. Veilig Thuis onderzoekt de situatie en stelt bodemeisen aan de veiligheid. De betrokken wijkteammedewerker krijgt de vraag een veiligheidsplan op te stellen. 

Met Joseph wordt verkend hoe zijn stress verminderd kan worden

Met Joseph wordt verkend hoe zijn stress minder kan worden. Hij is erg terughoudend en geeft aan rust te willen. Er wordt ambulante begeleiding van een zorgorganisatie met aandacht voor culturele en religieuze achtergrond aangevraagd, ook voor een eventuele diagnose van posttraumatisch stresssyndroom of niet-aangeboren hersenletsel. 

Achterstand van drie maanden

De indicatiestelling die via een apart loket bij de gemeente loopt, heeft op dat moment een achterstand van drie maanden. Vervolgens duurt het nog zes maanden voordat Joseph bij de zorginstelling terechtkan. In de tussentijd probeert de wijkteammedewerker druk uit te oefenen op de instanties om sneller zorg voor Joseph te krijgen. Hij houdt contact met de zus van Joseph en met de school van de kinderen. 

De wijkteammedewerker blijft contact opnemen en probeert een vertrouwensrelatie op te bouwen

De wijkteammedewerker blijft met Joseph contact opnemen en probeert een vertrouwensrelatie op te bouwen. Ze pakken samen praktische zaken op, zoals het inschrijven voor een sociale huurwoning, zodat Joseph meer regie ervaart. Gevoel van regie en rustig aan doen, zijn belangrijk voor hem. De situatie blijft precair. Als Joseph te veel druk ervaart, kan de woede weer opduiken.

Sociale wijkteams

Sinds de decentralisaties in 2015 hebben gemeenten een uitgebreider takenpakket met betrekking tot jeugd en gezin, maatschappelijke ondersteuning en bestaanszekerheid. Om daar invulling aan te geven zijn het merendeel van de gemeenten gestart met sociale wijkteams. Het was de ambitie om vanuit die teams inwoners dichtbij en laagdrempelige hulp te bieden.

Slechts 24 procent van de gemeenten geeft aan dat de sociale wijkteams ook ondersteuning bieden

Een gemeente bepaalt zelf hoe een wijkteam is ingericht en welke taken het heeft. Zo ook hoe de hulpverlening bij huiselijk geweld is geregeld. Er zijn wijkteams die zélf met het gezin aan de slag gaan. In zo’n team zitten soms specialisten huiselijk geweld, maar dat is niet overal zo.

Kind met kin op kopje

Sociale wijkteams moeten de veiligheid in gezinnen waarborgen. Dat vergt van de wijkteams meer kennis over het signaleren en aanpakken van onveiligheid binnen gezinnen.

Meer aandacht voor huiselijk geweld

Uit de meest recente peiling (najaar 2022) onder gemeenten naar de sociale (wijk)teams, lijkt er meer aandacht voor huiselijk geweld te zijn. Maar daaruit blijkt ook dat slechts 24 procent van de gemeenten aangeeft dat de sociale wijkteams ook ondersteuning bieden. In zo’n 75 procent van de gemeenten verwijst het wijkteam door naar een specialistische instantie.

De sociale wijkteams krijgen een nadrukkelijker rol, ze moeten de veiligheid in gezinnen waarborgen

Met de Hervormingsagenda Jeugd en Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming krijgen de sociale wijkteams een nadrukkelijker rol in het stelsel met Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming. Ze moeten de veiligheid in gezinnen waarborgen. Dat vergt van de wijkteams dus ook meer kennis over het signaleren en aanpakken van onveiligheid binnen gezinnen.

Hervormingsagenda Jeugd en Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Landelijk komen er een aantal veranderingen met de Hervormingsagenda Jeugd en het landelijk programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming [1], omdat het huidige stelsel voor jeugdbescherming vastloopt.

Er zijn lange wachtlijsten, kinderen en gezinnen voelen zich onvoldoende gezien en gehoord, de achterliggende problematiek is te weinig in beeld, gezinnen vertellen op verschillende plekken steeds opnieuw hun verhaal en er is niet één vast gezicht dat het gezin in het hele traject bijstaat. Complexe casuïstiek wordt als een hete aardappel van organisatie naar organisatie doorgeschoven.

Maatwerk
Om meer maatwerk mogelijk te maken en het systeem te versimpelen, wordt ingezet op ‘sterke lokale teams’. Teams die zich zowel op de Wet maatschappelijke ondersteuning als de Jeugdwet richten, hulp bieden, handelen met een brede blik op het gehele gezin en de context, samenwerken met de lokale voorzieningen, welzijn, (kinder)opvang, onderwijs en met volwassenen-ggz en ggz-ondersteuning [2].

Het Toekomstscenario richt zich op het werken aan veiligheid. Het heeft tot doel dat deze sterke lokale teams eenzelfde functie kunnen uitvoeren en in staat zijn om integraal systeem- en mensgericht te werken voor kinderen en volwassen in een onveilige thuissituatie door het eerste aanspreekpunt te zijn, (intensievere) ondersteuning in het vrijwillige kader te bieden, de veiligheid in gezinnen te waarborgen en samen te werken in de jeugdbeschermingsketen en netwerkaanpak.

Zorgen over extra taken

Door de wijkteams verantwoordelijk te maken voor de borging van veiligheid binnen gezinnen, ziet Movisie meerdere uitdagingen. Ten eerste omdat de wijkteams zo divers zijn ingericht en gemeenten zelf bepalen welke taken zij hebben. En, steeds weer opnieuw, is de conclusie dat hét wijkteam niet bestaat.

Sommige teams zijn direct toegankelijk voor inwoners en andere alleen na een doorverwijzing

Sommige teams zijn ingericht voor alle ondersteuningsvragen en alle inwoners van 0 tot 100 jaar, andere uitsluitend voor specifieke doelgroepen of complexe problematiek. Sommige teams zijn direct toegankelijk voor inwoners en bij andere kan je alleen terecht na een doorverwijzing.

Sommige teams bieden ondersteuning en zorgen voor indicatiestelling. Terwijl andere alleen de hulpvraag in kaart brengen en doorverwijzen voor ondersteuning en zorg. Hoe zorg je ervoor dat alle deze verschillende vormen wel eenzelfde functie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen uitvoeren?

Grote knelpunten

Ten tweede geven veel gemeenten al langer aan (zie peilingen van de afgelopen jaren) dat er knelpunten zijn bij het werken met sociale (wijk)teams. Als grootste knelpunten wordt gewezen op personeelstekort, hoge werkdruk, wachtlijsten bij zorginstellingen waar ze naar doorverwijzen, toename van complexe hulpvragen en organisaties die onvoldoende samenwerken voor een integrale werkwijze. Het personeelstekort en het hoge verloop bij de wijkteams schuurt met het streven naar een vast gezicht dat hulp verleent.

Juist bij onveiligheid zijn vertrouwen en continuïteit door één professional voor het gezin van groot belang

We kennen uit diverse onderzoeken het belang van een alliantie tussen professional en het gezin. En juist bij onveiligheid zijn vertrouwen, continuïteit door één professional die het eerste en vaste aanspreekpunt is voor het gezin van groot belang. Hoe borg je dit als wijkteamleden uitvallen of vertrekken?

En daarnaast leiden de extra taken zonder verbetering van de randvoorwaarden mogelijk tot nog meer personeelsproblemen. Want bij voorkeur is de contactpersoon 24/7 beschikbaar voor het geval er zich een incident voordoet.

Specialist

Ten derde gaan veel wijkteams uit van een generalistisch integraal werkende professional met aandacht voor alle levensdomeinen, maar is het signaleren en vooral het aanpakken van geweldsproblematiek complex. Het Toekomstscenario koerst op regionale veiligheidsteams en specialistische aanbieders die met de lokale teams in gezamenlijkheid (integraal) werken aan het effectief en duurzaam borgen van veiligheid.

Wie is verantwoordelijk voor langdurig contact om terugval te voorkomen?

De specialist moet bij vermoedens van onveiligheid zo snel mogelijk worden ingezet. Komt deze specialist naast de integraal werkende generalist uit het wijkteam te staan? En blijft het wijkteam het vaste contact en gezicht voor het gezin met aandacht voor alle levensdomeinen? Een zorg hierbij is dat onveiligheid wel gesignaleerd wordt, maar specialisten en specialistische zorg niet snel genoeg ingezet kunnen worden door wachtlijsten.

Een andere zorg is wie verantwoordelijk is voor langdurig contact om terugval te voorkomen, ook als de situatie stabiel is en passende ondersteuning is gevonden. We weten immers dat er bij geweld een groot risico op herhaling is. Betekent deze hervorming ook dat er ruimte is om waakvlamcontact structureel in te regelen of levenslange ondersteuning te bieden?

Collectief en preventief werken

Ten vierde ligt er een belangrijke opgave voor de wijkteams om meer samen te werken met het voorveld om individuele hulpvragen en aanbod door te ontwikkelen naar collectieve voorzieningen, preventief werken en vroegsignalering. Ondanks dat er meer aandacht voor lijkt te zijn, is het de afgelopen jaren onvoldoende gelukt om hier tijd aan te geven, mogelijk omdat de problemen met de hoge werkdruk en het personeelstekort hardnekkig zijn.

Er zou meer aandacht moeten komen voor het opbouwwerk als een specifieke expertise

Door de extra taken die de Hervormingsagenda Jeugd en Toekomstscenario met zich meebrengt, zal de individuele hulpverlening aan gezinnen en individuen toenemen. En zal er (nog) minder tijd overblijven voor het collectief en preventief werken. Terwijl juist daar een mogelijke oplossing ligt om de druk op het team te verminderen.

Er zou meer aandacht moeten komen voor het opbouwwerk als een specifieke expertise, die nodig is om de taak als wijkteam volwaardig te doen.

Werken met geweldsproblematiek is expertise

De aanpak van geweld is ingewikkeld. Deze complexiteit wordt enerzijds veroorzaakt door het huidige stelsel én anderzijds doordat huiselijk geweld in elke situatie anders is en sterk varieert in ernst, aard, frequentie en duur.

Kind aan tafel

Wanneer sprake is van geweld tussen partners, is de kans op geweld richting kinderen groot.
 

Daarnaast blijkt dat de context waarin huiselijk geweld en kindermishandeling plaatsvinden, divers is. Er kan sprake zijn van ontspoorde mantelzorg, van verslavingsproblematiek, van stress door schulden, van gedragsproblematiek, van pedagogische onmacht of emotionele verwaarlozing. Of een combinatie van meerdere aspecten.

Professionals moeten voldoende weten van alle vormen van huiselijk geweld en de context waarin het plaatsvindt

Huiselijk geweld kan ook ontstaan uit extreme jaloezie, controle, dwang, genderopvattingen of een groot machtsverschil. Daarnaast weten we dat er een groot risico is op herhaling als in een relatie eerder geweld gebruikt is. En wanneer sprake is van geweld tussen partners, is de kans op geweld richting kinderen groot.

Onveiligheid van kinderen is vaak geworteld in onveiligheid tussen de volwassen partners in het huishouden. Werken met huiselijkgeweldproblematiek betekent dat professionals voldoende moeten weten van al die verschillende vormen van huiselijk geweld en de context waarin het plaatsvindt. Deze kennis is de basis om (tijdig) te kunnen signaleren.

Risicofactoren en handelingsperspectieven

Maar er is meer: naast het signaleren is het belangrijk om goed zicht te hebben op risicofactoren en handelingsperspectieven. Een professional moet immers op een andere manier handelen bij veiligheidsvraagstukken in het geval van kindermishandeling, eergerelateerd geweld of ouderenmishandeling.

Daarnaast vraagt het werken met huiselijkgeweldproblematiek om adequate (gespreks)vaardigheden om met slachtoffers, plegers en kinderen te praten.

Soms durft iemand uit angst niets te zeggen, omdat de geweldpleger erbij zit

Voor een goede inschatting van de veiligheidssituatie moet niet alleen naar het gezin als geheel worden gekeken, maar juist ook apart naar alle individuen. Welke positie en rol nemen zij in binnen het gezin? En wat heeft diegene nodig? Een-op-eencontact, met volwassenen, maar ook met de kinderen, is nodig om een vertrouwensband op te bouwen en signalen op te halen.

Het streven om met alle betrokkenen aan tafel tot een gezamenlijk plan te komen, waarin de ideeën van het gezin leidend zijn, kan in het geval van onveiligheid voor problemen zorgen. Je mist dan signalen. Soms durft iemand uit angst namelijk niets te zeggen, omdat de geweldpleger erbij zit. Het is niet eenvoudig om gewelddadig gedrag bespreekbaar te maken, om te durven luisteren naar de verhalen en tegelijkertijd ook de risico’s in het oog te houden.

Aandacht voor jonge collega’s

Het betekent voor professionals dat zij zich moeten verhouden tot ernstige onveiligheidsvraagstukken. Dat kun je leren, maar vooral veel ervaring opdoen in de praktijk is van groot belang. Door voldoende werkervaring weet je wat je allemaal tegen kan komen, zonder daar direct van ondersteboven te raken. Je weet ook beter hoe je vermoedens concreet kan maken. Als een professional slechts incidenteel een gezin begeleidt, waarin ernstig geweld speelt, is werken met geweldsproblematiek een stuk moeilijker.

Als professional is het belangrijk om vermoedens en onderbuikgevoelens te delen met collega’s

Daarom vraagt werken met geweldsproblematiek om begeleiding van de professional vanuit de organisatie, met extra aandacht voor jonge of nieuwe collega’s. Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn soms moeilijk te benoemen en over te dragen. Als professional is het belangrijk om vermoedens en onderbuikgevoelens te delen met collega’s. Kortom: kennis, scholing en ervaring hebben (en kunnen opdoen) en professionele ondersteuning krijgen, zijn basisvoorwaarden.

Aanscherping Toekomstscenario

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming moet een oplossing bieden voor het huidige stelsel van jeugdbescherming dat vastloopt. Als onderdeel van de oplossing wordt een groot beroep gedaan op wijkteams. Zij krijgen er met dit nieuwe scenario extra taken bij, terwijl we weten dat ze nu al vastlopen omdat hun werk complex is.

We willen waarschuwen voor te grote verwachtingen van wat wijkteams kunnen doen

Vanuit het programma Passende ondersteuning van Movisie pleiten we voor een verdere aanscherping van de visie en doelstelling van het Toekomstscenario en willen we waarschuwen voor te grote verwachtingen van wat wijkteams kunnen doen.

Het werken met geweldsproblematiek is een expertise. Het vraagt om specialistische kennis over veiligheid en de mogelijke oorzaken die leiden tot huiselijk geweld. Hoe kunnen de wijkteams mensen zoals Joseph en het gezin waar hij woont helpen? Maar ook mensen met verslavingsproblematiek, geldzorgen, lichamelijke en psychische beperkingen of mensen die geen ondersteuning willen?

Het snel en gemakkelijk beschikbaar stellen van specialistische kennis en kunde is daarvoor nodig. Wijkteams moeten ruimte krijgen om hun expertise op dit gebied op te bouwen, zodat zij huiselijk geweld goed kunnen signaleren. En ze moeten daarbij domein-overstijgend kunnen samenwerken. Zodat iemand zoals Joseph niet een half jaar hoeft te wachten op diagnostisering en specialistische zorg.

Tekst Silke van Arum. Zij is programmaleider Passende ondersteuning bij Movisie.

Met dank aan Saskia Daru, Nelleke Westerveld en Hilde van Xanten van Movisie.


Bronnen  

Bronnen

  1. Arum, S. van, Rooijen, S. van & Kros, K. (2023). Sociale (wijk)teams: peiling 2022. Vijfde landelijke peiling onder Nederlandse gemeenten. Utrecht: Movisie 
  2. Programmaplan Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ (juni 2023) 
    Arum, S. van, Verweij, S. & Veer, K. van der (2018). Wat werkt bij integraal werken in de wijk; cliënt en professional. In vertrouwen samenwerken aan een oplossing. Utrecht: IWW. 
    Barnhoorn, J., Broeren, S., Distelbrink, M., Greef de, M., Grieken van, A., Jansen, W., Pels, T., Pijnenburg, H.& Raat, H. (2013). Cliënt-, professional- en alliantiefactoren. Den Haag: ZonMw. 
    Pijnenburg, H., Hattum van, M. (2012) Werkzame factoren doen het samen: een integratief werkzame factorenmodel voor jeugdzorg. In: Berk,e.a. (red.) De jeugdprofessional in ontwikkeling. Handboek voor professionals in het jeugddomein. Deventer: Kluwer. 
    Steketee M., Tierolf B., Lünnemann K., Lünnemann M. (2020). Kwestie van lange adem, kan huiselijk geweld echt stoppen. Utrecht: Verwey Jonker Instituut. 

Ook interessant